Projekt.ax
Sätter Åland på världskartan
Registrera
företag på Google och Facebook!

Slutrapport

Projekt.ax har pågått från hösten 2011 till och med 2013 med målsättning att minska problem som på något sätt anknyter till Åland och .ax-domänen på Internet.

Projektet ska medverka till att Åland åter inkluderas i olika geotargeting-system, att minska problem med att e-postservrar förkastar e-post från och/eller till adresser med .ax, att åländska företags webbdomäner migrerar bort från aland.fi till .ax. Därtill skall projektet ta fram information om .ax-domänen på engelska och bistå producenter av karttjänster med allmän och korrekt information om Åland som är som är så fullständig som möjligt samt medverka till att åländska företag registrerar sig på Google Maps.

Projektets officiella syfte är att stärka det åländska varumärket på Internet samt årgärda de problem som på ett eller annat sätt relaterar till Åland på Internet.

Målsättningarna för Projekt.ax har uppnåtts bl.a. genom ökad synlighet bland åländska företag på Internet: fler företag har genom projektet skapat nya kartpunkter på Google Maps och egna företagssidor på Facebook. Projektet har även medverkat till att samlad information om .ax-domänen finns på www.whois.ax både på svenska och engelska och att en whois-databas finns upprättad för tjänsteleverantörer utifrån kan använda för att verifiera .ax-domänerna.

Fortfarande finns sk. geotargeting-problem knutna till Åland som projektet inte kunnat lösa, men där den sk. ”AX Task Force” tar vid genom resurser från Ålands landskapsregering. En skrivelse har även lämnats till landskapsregeringen där projektet föreslår en kommersialisering av .ax-domänen för att göra den tillgänglig för utomstående att registrera domänen och därmed öka kännedomen om .ax och om Åland. Projektet rekommenderar fortsättningsvis ett långsiktigt förhållningssätt gällande de Internetproblem som relateras till Åland och .ax-domänen.